(Unsur) Cahaya, Api, Tanah dan Air dalam Penciptaan...

Bismillah Arrahman Arrahim...

Malaikat dari Cahaya…
Para malaikat diciptakan Allah dari cahaya, dan diciptakan-Nya jin dari api, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang dijelaskan pada kalian. (HR Muslim)

Jin (Jinn) dari Api…
Dan Kami telah menciptakan Jin sebelum (Adam /manusia) dari api yang sangat panas. (Q15.27) _Baca juga Q55.15!

Manusia dari Tanah…
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. (Q15.26)

Hewan dan Tumbuhan dari Air…
Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q24.45)

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau … (Q6.99) _Baca juga Q20.53, Q22.63, Q27.60!Malaikat, Iblis (dari jenis Jin) pada Saat Penciptaan Manusia (Adam)…
Q2.30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah (pengganti /pemimpin) di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

_Must Read: Jaffrey Lang Berkisah Tentang Adam dan Hawa

Q3.59. Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.

Q15.28-40. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk, maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.” Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang sujud itu. Allah berfirman: "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak (ikut sujud) bersama-sama mereka yang sujud itu?" Berkata Iblis: "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk" Allah berfirman: "Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Berkata iblis: "Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan” Allah berfirman: "(Kalau begitu) maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, sampai hari (suatu) waktu yang telah ditentukan” Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma'siat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka."

Q38.71-83. (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Allah berfirman: "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?" Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman: "Maka keluarlah kamu dari surga; sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, Sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Iblis berkata: "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya (hari Kiamat)." Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka.” _Baca juga Q7.12!

Manusia Selanjutnya…
Q30.20. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu (Adam as) dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.

Q7.189 Dialah yang menciptakan kamu (Adam as) dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya (Hawa), agar dia merasa senang kepadanya...

Proses pembentukan Manusia dalam rahim…
Q23.12-14. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.

Diberi ruh, kemudian pendengaran, kemudian penglihatan, dan kemudian hati serta Allah akan mengujinya...
Q32.7-9. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.

Q76.1-2. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. 

Allah swt telah menentukan segalanya termasuk umur seseorang…
Q35.11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.

Q40.67. Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami (-nya).

Q22.5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. …


Bumi sangat istimewa yang Allah swt siapkan untuk makhluknya yang bernama manusia…
Mengapa di bumi terdapat air?
Mengapa di bumi terdapat angin & hujan?
Mengapa di daratan & pegunungan terdapat sumber mata air dan airnya mengalir menjadi sungai-sungai?
Mengapa matahari bersinar & bulan bercahaya serta kelihatan hampir sama ukurannya di mata manusia?
Mengapa terjadi bulan sabit?
Mengapa terjadi pergantian siang & malam?
Mengapa laut mengandung banyak ‘garam’ sehingga bahtera besar bisa berlayar di atasnya?
Mengapa bumi bergeser secara teratur sehingga setiap belahan bumi utara & selatan mendapatkan sinar matahari yang cukup dan terjadi pergantian musim?
Mengapa bumi mempunyai lapisan atmosfir yang bisa melindunginya dari hantaman benda-benda angkasa?

Mengapa dan mengapa… subhanallah, tidaklah Kau ciptakan semua ini dengan sia-sia… Kau ciptakan semua ini dengan haq!

Q44.38-39. Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Q71.16-17. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat? Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita? Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya …

Q22:65. Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Manusia.

Q10.5. Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar & bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun & perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan haq. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Q14.32-33. Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.Q51.56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi (beribadah /menghamba) kepada-Ku.

Inilah Kebenaran…


Wallahu’alam.
Seri Tadabur Quran, http://temp-zzz.blogspot.com/2011/03/unsur-cahaya-api-tanah-dan-air-dalam.html


Baca juga:
Khalifah sebagai Pengganti | Tadabur Q | Life is Choice | Download Quran dan Terjemahannya!


20 comments:

 1. 4+4=8 itu benar, 7+1=8 jg benar, 9-1=8 benar juga, sebenarnya banyak jalan untuk menuju kebenaran itu, dan bukan hanya itu. "Semua ada rahasia dibalik rahasia". Untuk semua jawaban itu, "The Word Of Gods" : Know who you are by yourself, then you definitely know who My(ALLAH)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ini juga aneh, kebenaran agama dibandingkan dengan kebenaran matematika

   Delete
 2. Agama ini tegak berdasarkan dalil bukan logika apalagi persangkaan atau analisa yang tidak berdasar.

  ReplyDelete
 3. kenapa Allah menciptakan jin

  ReplyDelete
 4. @anonymous_ karena ALLOH hendak menciptakan nabi muhamad SAW

  ReplyDelete
 5. ﴾ An Nuur:45 ﴿
  Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

  apa hewan tercipta dari air? manusia dari tanah?
  hewan dan manusia terdiri dari unsur air, tanah , udara

  tolong jelaskan secara sains, karena jika bertentangan maka kitab suci akan menjadi absurd.

  terima kasih.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "tolong jelaskan secara sains, karena jika bertentangan maka kitab suci akan menjadi absurd."

   Kalau semua harus bisa dijelaskan secara sains ya repot dong...
   -Agama (Islam) itu mudah tidak mensyaratkan S2 atau Professor untuk menjadi seorang Muslim.
   -Orang yang telah bersuci kemudian dia 'kentut', untuk kembali 'suci' maka dia harus berwudhu dengan mencuci sebagian tangan, muka dan kaki. Padahal yang paling masuk akal, kalau kentut itu cebok ya..?

   Saran saya...
   -Jangan terlalu sering nonton film SCOOBY DOO, yang segala sesuatu pasti ada 'jawaban' yang masuk akal!
   -Lupakan semua ajaran agama (selain Islam) yang pernah Anda tahu dan pelajari, kalau perlu, format ulang fikiran dan hati Anda supaya bersih dari pemahaman2 yang selama ini mengganjal, sering mengganggu dan memasung akal fikiran Anda!
   -Mulailah mempelajari al Islam dengan hati yang bersih dengan niat untuk memperoleh kebenaran yang asasi. Insya Allah. Karena Islam bukan satu dua ayat, tapi ada ribuan ayat Quran dan ribuan Hadits shahih yang siap menjawab setiap hati & jiwa yang INGIN... (bukan enggan!).

   Life is choice...
   Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir." Q18.29
   Delete
 6. jika anda mengimani manusia dari tanah maka ketika mati dikuburkan dalam tanah, jika anda mengimani hewan dari air mengapa hewan mati tidak dihanyutkan dalam air?

  hewan darat yg mati, bangkainya akan terkikis oleh mikroorganisme dan akan menyatu dalam tanah, bagaimana anda menjelaskan ttg hal ini?

  kitab suci yg bertentangan dgn sains akan menjadikan absurd. trims.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tentang Tulang Ekor dalam al Quran...
   http://temp-zzz.blogspot.co.id/2014/01/mukjizat-al-quran-tentang-coccyx-tulang.html

   Delete
 7. kamu lebih bingung lagi penciptaan iblis, dia dari api, hayooo... apa setiap kamu liat api ada iblisnya.. padahal api bermanfaat bagi kamu, buat masak nasi ..wkwkkw

  ReplyDelete
 8. Wekekek bener mas....kita hidup di alam materi yaa perlu materi...api, air udara, tanah

  ReplyDelete
 9. BEGITU LUAR BIASA ISI KANDUNGAN AL-QURAN, KENAPA MANUSIA MASIH SULIT PERCAYA DENGAN AL-QURAN, TERUTAMA ORANG ISLAM YANG MASIH MALAS IBADAH SHOLAT 5 WAKTU..

  ReplyDelete
 10. Awalnya bicara jin dari api, terus masak pakai api, disimpulkan jin bermanfaat atau kita butuh jin. Aneh banget.

  ReplyDelete
 11. Subhanallah,Alhamdhulillah,Allah Hu Akbar....Tsabbit Imanana Ya Allah...

  ReplyDelete
 12. Subhanallah,Alhamdhulillah,Allah Hu Akbar....Tsabbit Imanana Ya Allah...

  ReplyDelete
 13. Subhanallah...

  Ijin share om.
  ceritadanbiografi.blogspot.com

  ReplyDelete
 14. Jgn lupa gan,Penciptaan makhluk Allah itu kuasa Allah dan ditiupkan roh jadi unsur utamanya betul dari api,tanah atau air tetapi setelah ada tuh kembali ke makhluknya sendiri mau jadi orang/Jin baik atau kafir.kl binatang ngga punya akal.

  ReplyDelete

[tuning]


“Ruh-ruh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris, maka mana yang saling kenal di antara satu sama lain akan bersatu. Dan mana yang saling mengingkari di antara satu sama lain akan berpisah.”
(HR Muslim 4773)


Wallahu'alamu...
...astaghfirullah ..astaghfirullah ..astaghfirullah!

“Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".” (QS Al-Kahfi 29)
Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, niscaya Kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” (QS Al-’Ankabut 69)